Hainbuche: Habitus im Frühjahr

(Carpinus betulus, Familie: Betulaceae)

Hainbuche / Carpinus betulus / Habitus im Frühjahr Familie: Betulaceae

Foto © Baumkunde.de, Bestimmung Habitus im Frühjahr von Hainbuche
<<< zurück (Baum Bestimmung Hainbuche - Detailansicht)